udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Statut udruge Angelus

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“

Domaljevac

OSNIVAČKA SKUPŠTINA

                                                                      

STATUT UDRUGE

Domaljevac, 23.02.2015.godine

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Angelus”

Temeljem članka 12. Zakona o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“ broj: 45/02) Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ na osnivačkoj Skupštini održanoj u Domaljevcu dana 23.02.2015. godine donijela je slijedeći

STATUT

Udruge roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom u skladu sa člankom 14. Zakona utvrđuju se naziv i sjedište Udruge, ciljevi, zadaci i djelatnost Udruge, te način djelovanja, prava i dužnosti članova, zastupanje i predstavljanje, organi Udruge i njihove ovlasti i način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasovanja, oblik i sadržaj pečata i znaka udruge, stjecanje i raspolaganje imovinom, način donošenja financijskog izvješća i izvješća o radu, učlanjenje i prestanak članstva u udruzi, organizacija udruge, razdvajanje, transformacija i prestanak udruge, postupak donošenja Statuta i izmjena i dopuna Statuta, te drugih općih akata Udruge,  i druga pitanja od značaja za rad, ciljeve i djelatnost Udruge.

Članak 2.

Udruga  roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ je udruga sa ciljem unaprijeđivanja kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji.

 

II - NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 3.

Naziv Udruge je : Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“

Skraćeni naziv je: Udruga „Angelus“

Sjedište udruge je: Domaljevac, Ulica Svete Ane broj 47.

Primarno područje djelovanja Udruge je općina Domaljevac-Šamac i Županija Posavska.

Sekundarno područje djelovanja Udruge je cjelovito područje Bosne i Hercegovine, kao i inozemstvo, a u svrhu ostvarivanja ciljeva iz članka 7. ovog Statuta.

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe, koja to svojstvo stječe danom upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva županije Posavske.

U pravnom prometu s trećim osobama Udruga nastupa u svoje ime iza svoj račun.

Udruga ima svoj žiro račun.

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 35 mm, sa znakom „stiliziranog anđela“ u sredini pečata, ispod znaka je ispisan tekst Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama, a iznad znaka naziv ANGELUS.

Ukoliko se izrađuje više pečata oni pored naziva imaju redni broj pečata.


Članak 6.

Udruga ima svoj znak.

Znak je stilizirani anđeo raširenih krila, plave boje.

 

III – CILJEVI, ZADACI I DJELATNOST UDRUGE, TE NAČIN DJELOVANJA UDRUGE

Članak 7.

Udruga podstiče i koordinira aktivnosti svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa zakonom i drugim propisima, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruga i osnovana.

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

-       uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece i osoba s posebnim potrebama, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;

-       informiranje članstva i javnosti o problemima djece i osoba s posebnim potrebama i njihovih obitelji;

-       poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom i osobama s posebnim potrebama;

-       poticanje razvoja i osnivanje potrebnih obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih i zdravstvenih ustanova;

-       organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i slično;

-      organiziranje programa za djecu i osobe s posebnim potrebama u suradnji sa stručnjacima kao što su Dnevni centar, kulturne i sportske aktivnosti, igraonice  i slično;

-       izdavanje brošura, biltena, časopisa, multimedijalnih sadržaja, kao i sadržaja na web portalu i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruge;

-       rad na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvaliteta života djece i osoba sa posebnim potrebama i njihovih obitelji.

Članak 8.

Utvrđene ciljeve Udruga ostvaruje na način određen Zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Udruge.

Za obavljanje svoje djelatnosti iz članka 7. ovog statuta Udruga može imati svoje urede, podružnice izvan svog sjedišta na cijelom području Županije Posavske.

Odluku o otvaranju organizacijskih oblika iz prethodnog stavka ovog članka donosi skupština Udruge.

Odlukom se naročito uređuju: naziv i sjedište, broj izvršitelja, način obavljanja statutarne djelatnosti, te druga pitanja koja se odnose na njihov rad.

                                                            

IV - PRAVA l DUŽNOSTI ČLANOVA UDRUGE

Članak 9.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Osnivači stiču svojstvo člana Udruge danom registracije Udruge.

Članak 10.

Članovi Udruge mogu biti:

-       redoviti članovi,

-       članovi prijatelji,

-       počasni članovi i

-       nominalni članovi.

Članak 11.

Redovitim članom može postati osoba koja u užoj obitelji ima dijete ili osobu s posebnim potrebama.

Redoviti članovi aktivno i redovito sudjeluju u aktivnostima Udruge i omogućavaju neposredno ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Članom prijateljem može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

Počasnim članom postaje osoba naročito zaslužna za promicanje ideja i aktivnosti Udruge, a bira se na prijedlog upravnog odbora i uz suglasnost skupštine.

Nominalni članovi su djeca i osobe koje imaju posebne potrebe.

Članak 12.

 Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupice, a o primanju odlučuje Upravni odbor Udruge.

Članak 13.

Prava i dužnosti redovitih članova Udruge su:

-       birati i biti birani u sve organe Udruge,

-       sudjelovati u donošenju odluka radi ostvarivanja zadaće Udruge, osobnim radom i preko izabranih organa Udruge,

-       izvršavati preuzete obaveze,

-       sudjelovati u organiziranim manifestacijama, akcijama i drugim aktivnostima Udruge,

-       plaćati godišnju članarinu,

-       čuvati imovinu i ugled Udruge,

-       boriti se protiv svih negativnih pojava i rada u Udruzi,

-       ispunjavati i sve druge obveze i dužnosti određene ovim Statutom i drugim aktima Udruge.

Članak 14.

Članovi prijatelji i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine. Njihov rad ima savjetodavni karakter odnosno mogu davati prijedloge, diskutirati, ali nemaju pravo sudjelovati u donošenju odluka.

Članovi prijatelji i počasni članovi sudjeluju u organiziranim manifestacijama, akcijama i drugim aktivnostima Udruge u skladu sa njihovim afirmacijama i dodijeljenim im zadaćama.

Članovi prijatelji plaćaju godišnju članarinu.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-       dragovoljnim istupanjem iz Udruge,

-     isključenjem zbog: narušavanja ugleda Udruge, neopravdanog neizvršavanja preuzetih zadaća, nesudjelovanjem u radu organa u koje je izabran, neplaćanja godišnje članarine redovnih članova i članova prijatelja, zbog težih povreda odredaba Statuta i drugih općih akata,

-       zbog smrti člana Udruge;

-       prestankom rada Udruge.

Članak 16.

Svaki član Udruge može dragovoljno istupiti iz Udruge na osnovu pisane izjave o istupanju koju dostavlja Upravnom odboru Udruge.

Kao dan prestanka članstva u udruzi smatra se datum prijema izjave o istupanju.

Članak 17.

Član Udruge koji grubo krši statut Udruge, narušava ugled Udruge, neopravdano ne izvršava preuzete zadaće, ne sudjeluje u radu organa u koje je izabran, ne plaća godišnju članarinu može biti isključen iz Udruge.

Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruge mora biti pisano obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Odluku o prestanku svojstva člana Udruge donosi Upravni odbor.

Član koji je nezadovoljan odlukom iz prethodnog stavka može podnijeti žalbu skupštiti Udruge u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

 

V - ORGANI UDRUGE

Članak 18.

Organi Udruge su :

-       Skupština,

-       Upravni odbor,

-       Predsjednik i

-       Tajnik.

 

Skupština

Članak 19.

Skupština Udruge je najviši organ Udruge i čine ga svi redoviti članovi Udruge.

Članak 20.

Skupština može biti redovita i izvanredna.

Redovita skupština Udruge se održava najmanje jedanput godišnje uz razmatranje godišnjeg izvješća o radu, a izvanredna po potrebi na zahtjev Upravnog odbora ili na temelju zahtjeva jedne trećine članova Skupštine odnosno jedne trećine svih redovitih članova Udruge.

Redovitu Skupštinu saziva predsjednik Udruge, najkasnije 7 dana prije njenog zasjedanja, a izvanrednu može sazvati i u kraćem roku.

Ako predsjednik Udruge ne sazove redovitu Skupštinu tijekom kalendarske godine, Odluku o sazivu skupštine donose najmanje 3 člana Upravnog odbora u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine za koju je redovita skupština trebala biti sazvana.

Ako predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu Skupštinu za zahtjev Upravnog odbora ili na temelju zahtjeva jedne trećine članova Skupštine u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva, Odluku o sazivu skupštine donose najmanje 3 člana Upravnog odbora u roku od 15 dana od isteka roka u kojem je predsjednik Udruge bio dužan sazvati izvanrednu sjednicu.

Članak 21.

Skupština zasjeda i punovažno odlučuje ako je nazočno najmanje jedna polovina redovitih članova Udruge.

Odluke se donose nadpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine odnosno nazočnih redovitih članova Udruge.

Odluke koje imaju statusni karakter (razdvajanje, transformiranje, prestanak rada Udruge i slično) donose se dvotrećinskom većinom svih redovitih članova Udruge.

Odluka o stupanju u saveze i ostale organizacije iz članka 55. ovog Statuta donose se nadpolovičnom većinom svih redovitih članova Udruge.

Odluka o donošenju Statuta, izmjenama i dopunama Statuta donosi se dvotrećinskom većinom svih redovitih članova Udruge.

Članak 22.

Redoviti članovi punopravni su članovi Skupštine i imaju jednako pravo glasa.

Članovi prijatelji i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava glasa.

Članak 23.

Skupština odlučuje o slijedećim pitanjima:

-       utvrđuje osnove politike rada Udruge;

-       donosi, mijenja i dopunjava Statut Udruge i druge opće akte;

-       bira i razrješava organe Udruge;

-       odlučuje o statusnim pitanjima i o stupanju u saveze sa drugim udrugama, ustanovama i organizacijama;

-       donosi plan rada Udruge i financijski plan;

-       usvaja godišnje izvješće o radu Udruge i završni račun;

-       donosi odluku o prestanku rada Udruge i o statusnim promjenama;

-       odlučuje po žalbama članova izjavljenih protiv odluka Upravnog odbora Udruge;

-       vrši druge poslove sukladno zakonskim ovlašenjima i drugim pozitivnim propisima.

Članak 24.

Svoje odluke Skupština donosi javnim glasovanjem, a samo izuzetno tajnim glasovanjem na zahtjev jedne trećine prisutnih redovitih članova Udruge.

Bliže odredbe o radu Skupštine mogu se regulirati poslovnikom o radu Skupštine.

 

Upravni odbor

Članak 25.

Upravni odbor ima pet članova, a čine ga: predsjednik udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora i 4 člana.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Predsjednika i članove Upravnog odbora bira skupština Udruge odnosno redoviti članovi Udruge.

Članak 26.

Upravni odbor obavlja slijedeće dužnosti:

-       priprema sjednice Skupštine,

-       utvrđuje prijedlog Statuta, prijedlog izmjene i dopune Statuta i prijedloge drugih općih akata koje donosi Skupština,

-       donosi opće akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,

-       utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa Udruge,

-       prati provedbu financijskog plana Udruge i donosi odluke o upotrebi sredstava,

-       utvrđuje prijedlog plana rada Udruge,

-       podnosi godišnje izvješće o radu Udruge Skupštini na usvajanje,

-       rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupštine,

-       provodi odluke Skupštine,

-       donosi odluke iz oblasti djelatnosti, ciljeva i zadaća udruge,

-     odlučuje o angažiranju defektologa, logopeda, pedagoga-sociologa, pedagoga, fizijatara, fizioterapeuta, liječnika opće prakse i ostalih stručnih osoba koje  rade sa djecom i osobama sa posebnim potrebama,

-       odlučuje o organiziranju i sudjelovanju manifestacija, akcijama i drugim aktivnostima Udruge,

-     odlučuje u suradnji sa stručnim osobama koje rade sa djecom i osobama sa posebnim potrebama o angažiranju članova udruge i volontera u sudjelovanju  radionica sa djecom i osobama s posebnim potrebama i u svim manifestacijama, akcijama i slično;

-       odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama članova Udruge i drugim pitanjima iz oblasti rada udruge u prvom stupnju,

-       donosi odluku o visini članarine i načinu njenog plaćanja,

-       odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu dana u ovlast Skupštini.

Članak 27.

Upravni odbor svoje sjednice održava redovito jedanput mjesečno, a izvanredno po potrebi.

Sjednice saziva i rukovodi sjednicama predsjednik Udruge odnosno predsjednik Upravnog odbora.

Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je natpolovična većina članova Upravnog odbora (3 člana), a punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruge (3 člana).

Pored članova Upravnog odbora sjednicama prisustvuje i tajnik Udruge, koji obavlja administrativne poslove, a mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.

Članak 28.

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini Udruge.

Članak 29.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:

-       na osobni zahtjev,

-       ako bez opravdanog razloga ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno,

-       ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruši ugled Udruge.

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština Udruge dvotrećinskom većinom glasova prisutnih redovitih članova Udruge.

 

Predsjednik

Članak 30.

Predsjednika Udruge bira i imenuje skupština na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik Udruge može biti samo iz reda redovitih članova, a bira se javnim glasovanjem.

Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu prema trećim osobama bez ograničenja sukladno Statutu i zakonu.

Članak 31.

Predsjednik obavlja slijedeće dužnosti:

-       saziva Skupštinu,

-       saziva sjednice Upravnog odbora Udruge samoinicijativno ili na zahtjev najmanje 3 člana Upravnog odbora,

-       brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih organa Udruge,

-       potpisuje sve odluke Skupštine i Upravnog odbora,

-       potpisuje naloge kod financijskog poslovanja,

-       prati realizaciju financijskog plana Udruge,

-       priprema izvješća o radu,

-       čuva pečat Udruge,

-       održava stalne odnose sa javnošću,

-       obavlja druge poslove sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima.

Za svoj rad je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru.

 

Tajnik  

Članak 32.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika udruge. Tajnik se bira na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik udruge se bira javnim glasovanjem.

Za svoj rad je odgovoran Predsjedniku, Skupštini i Upravnom odboru.

Članak 33.

Tajnik koordinira rad svih organa Udruge, vrši administrativno - tehničke poslove prema trećim osobama, predstavlja Udrugu po ovlašenju predsjednika Udruge te sukladno ovlastima po ovom Statutu i zakonu.

 

VI – NAČIN IZBORA ORGANA UDRUGE

 

Upravni odbor

Članak 34.

Prvi član Upravnog odbora po funkciji, a ujedno i predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Udruge.

Četiri člana Upravnog odbora biraju se iz redova redovitih članova na način da se dostave prijedlozi najmanje 4 člana a najviše 6 članova – kandidata.

Prijedlozi kandidata se pojedinačno stavljaju na glasovanje, a članovi upravnog odbora postaju oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova redovitih članova Udruge prisutnih na Skupštini, s tim da mora imati podršku najmanje jedne polovine prisutnih redovitih članova Udruge.

 

Predsjednik

Članak 35.

Predsjednik se bira iz reda redovitih članova na način da se dostavi prijedlog najmanje jednog kandidata, a može biti predloženo i više kandidata.

Prijedlozi se pojedinačno stavljaju na glasovanje, a predsjednikom Udruge postaje onaj kandidat koji osvoji najveći broj glasova, s tim da mora imati podršku najmanje jedne polovine prisutnih redovitih članova Udruge.

Ukoliko ni jedan kandidat u prvom krugu glasovanja ne dobije podršku jedne polovine prisutnih redovitih članova Udruge, glasovanje se ponavlja za dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova.

Ako ni nakon drugog kruga glasovanja niti jedan kandidat ne dobije potrebnu podršku redovith članova Udruge dostavlja se novi prijedlog kandidata i postupak se ponavlja dok se ne izabere osoba koja ima podršku jedne polovine prisutnih redovitih članova Udruge.

 

Tajnik

Članak 36.

Tajnik Udruge se bira na prijedlog predsjednika Udruge, nadpolovičnom većinom prisutnih redovith članova Udruge.

Članak 37.

Prijedlog kandidata za predsjednika Udruge i za članove Upravnog odbora može podnijeti svaki redoviti član i član prijatelj koji je prisutan na Skupštini.

 

VII - NAČIN STJECANJA, UPORABE l RASPOLAGANJA SREDSTVIMA I IMOVINOM UDRUGE

Članak 38.

Imovinu Udruge čine: prava, stvari i novac, koje Udruga stječe u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Članak 39.

Udruga ostvaruje svoje prihode:

-       uplatom članarina svojih članova,

-       dragovoljnim prilozima, donacijama, poklonima i legatima,

-       stjecanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruge,

-       od donacija društvene zajednice, poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba,

-       sredstvima dobivenih iz općinskih, županijskih, federalnih i državnih izvora,

-     sredstvima od međunarodnih donacija, organizacija, vlada država, pomoć UNICEF-a, stranih veleposlanstava, a posebno iz fondova kojima Republika      Hrvatske pomaže Hrvate u Bosni i Hercegovini,

-       sredstvima iz drugih izvora sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

U cilju obavljanja gospodarske djelatnosti Udruga može osnivati poduzeća, radnje, agencije i druge oblike gospodarskih subjekata.

Članak 40.

Sredstva Udruge se mogu koristiti namjenski za ostvarivanje ciljeva i zadaća Udruge, sukladno važećim propisima, zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju rad udruga građana.

Članak 41.

Udruga je dužna voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.

Svaki član udruge ima pravo biti informiran o financijsko-materijalnom poslovanju Udruge.

O financijsko-materijalnom poslovanju Udruga uredno i redovito vodi poslovne knjige, a za te poslove može angažirati suradnika tj. ovlaštenog računovođu.

Članak 42.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruge vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finacijsko poslovanje, a posebno završnog financijskog izvješća, kojeg razmatra na redovitoj sjednici.

 

VIII – ORGANIZACIJA UDRUGE

Članak 43.

Udruga se organizira kao jedinstvena organizacijska cjelina.

Udruga može imati svoje organizacijske dijelove i to: sekcije, klubove, grupe i druge organizacijske oblike.

 

IX - ZASTUPANJE l PREDSTAVLJANJE UDRUGE

 

Članak 44.

U pravnom prometu s trećim osobama Udrugu, bez ograničenja, zastupa i predstavlja predsjednik Udruge.

Članak 45.

U poslovima u kojima se otuđuje ili opterećuje imovina Udruge, mora se pribaviti prethodna suglasnost Skupštine Udruge, ukoliko vrijednost imovine prelazi 2.000,00 KM.

Članak 46.

U postupcima u kojima Udruga sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Udruge može dati pisanu punomoć za zastupanje odvjetniku, članu Udruge koji posjeduje stručno znanje iz određene oblasti ili drugoj stručnoj osobi.X – OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 47.

Pored Statuta organi Udruge mogu donositi i druge opće akte i to:

-       odluke,

-       pravilnike i

-       poslovnike.

Opći akti moraju biti u skladu sa Zakonom i statutom Udruge.

Članak 48.

Odluke kao opći akti, donose se u slučajevima kada je to izričito uređeno Zakonom i statutom, kao i drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Članak 49.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Udruge, kao i međusobni odnosi organa Udruge u ostvarivanju njihovih nadležnosti, te prava i dužnosti uposlenika Udruge.

Članak 50.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruge.

Članak 51.

Originalni primjerci općih akata Udruge čuvaju se u arhivi Udruge.

 

XI – IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 52.

Izmjene i dopune Statuta predlaže Upravni odbor. Upravi odbor je dužan obrazloženi prijedlog izmjena i dopuna Statuta podnijeti Skupštini na usvajanje.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti i najmanje trećina redovitih članova udruge. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru pisanim putem i sa obrazloženjem.

Upravni odbor je dužan prijedlog dostaviti skupštini na razmatranje najkasnije 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Članak 53.

Prijedlog izmjena i dopuna Statuta može se razmatrati na Skupštini ukoliko je prisutno najmanje dvotrećinska većina svih redovitih članova i odluka se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih redovitih članova Udruge.

Predsjednik Udruge potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta koji se smatraju originalima i čuvaju se u arhivi Udruge.

 

XII - JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 54.

Rad udruge je javan.

Udruga može izdavati svoj bilten i druge vidove časopisa, publikacija, stručnih i informativnih publikacija, te informirati javnost o svom radu preko web portala.

 

XIII – UDRUŽIVANJE U SAVEZE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMIRANJE UDRUGE

 

Članak 55.

Udruga se može udruživati u saveze s drugim udrugama sa istim ili sličnim ciljevima i zadaćama na području Županije Posavske, Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine.

Udruga može u suradnji s drugim Udrugama s područja Bosne i Hercegovine zajednički aplicirati na natječajima, sudjelovati na manifestacijama i na drugi način surađivati. Suradnja sa drugim udrugama će biti uređena sporazumom.

Udruga se može uključivati u rad međunarodnih asocijacija radi postizanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom.

Odluke iz prethodnih stavaka donosi Skupština nadpolovičnom većinom svih redovitih članova Udruge.

 

Članak 56.

Udruga se može razdvojiti ili samo transformirati u drugu Udrugu.

Odluku iz prethodnog stavka donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih redovitih članova Udruge.

Ovom odlukom se regulira naziv i sjedište Udruge, te podjela imovine, prava i obaveza, kao i druga pitanja koja se odnose na statusne promjene Udruge.

 

XIV - PRESTANAK RADA UDRUGE

 

Članak 57.

Udruga može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine da ne postoji potreba za daljni rad Udruge ili po sili zakona kada broj članova Udruge padne ispod zakonskog minimuma.

Odluka o dobrovoljnom prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom većinom svih redovitih članova Udruge, a inicijativu za prestanak rada Udruge može dati trećina članova Udruge uz obrazloženje razloga pokretanja inicijative.

Na istoj sjednici Skupštine na kojoj se donosi odluka o prestanku rada Udruge, donosi se i odluka o raspodjeli eventualno pozitivnog salda i imovine Udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge imovina Udruge se pohranjuje do osnivanja nove Udruge ili se prenosi na jednu ili više udruga ili ustanova koje imaju za cilj poboljšanje kvalitete života djece s posebnim potrebama ili na udrugu ili ustanovu koja po odluci Skupštine može najsvrsishodnije koristiti imovinu.

Imovina i pozitivni saldo Udruge se ne mogu razdijeliti među članovima Udruge.

Skupština imenuje likvidatora Udruge čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udrugu u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruge nadležnim organima za brisanje Udruge iz registra.XI - POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 58.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 59.

Pitanja koja nisu regulirana ovim Statutom regulirati  će se posebnim aktima sukladno Zakonu i ovom Statutu, a do donošenja tih akata primjenjivati će se odgovarajući zakoni i drugi pozitivni propisi.

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

OSNIVAČKA SKUPŠTINA

Broj : 03/2015
Domaljevac, 23.02.2015. godine

                                                                                                                                               Predsjedavajuća Skupštine

                                                                                                                                                ________________________
                                                                                                                                              Ružica Josić